انجمن صنفی تبلیغات استان آذربایجان شرقی

آدرس
jتبریز، بلوار ۲۹ بهمن، مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز، طبقه سوم، اتاق ۳۰۴