امیر ابراهیمی محتشم

تیم اجرایی
سوابق هنری
  • عضو تیم اجرایی گپ گرافیک از سال ۱۳۹۴ تا به امروز
محل اشتغال قبلی
  • تاسیس طرح و چاپ محتشم - ۱۳۸۶
  • مدیر هنری کانون تبلیغاتی جم - ۱۳۸۵
  • طراح چاپخانه سعادت - ۱۳۸۴
  • طراح چاپخانه مولوی - ۱۳۸۲
  • طراح چاپخانه‌های اطلس - ۱۳۷۹
محل اشتغال فعلی
  • طرح و چاپ محتشم