فتاح شیرفر

تیم اجرایی
شماره تماس +۹۸۹۱۴۱۰۴۸۷۱۷ ایمیل shirfar_fattah@yahoo.com
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی ارتباط تصویری
سوابق هنری

• شرکت در جشنواره بین‌المللی هنر جوان در استان یزد - ۱۳۸۵
• کسب مقام اول طراحی روی جلد در جشنواره هنرستان‌های کشور - ۱۳۸۶
•کسب مقام دوم عکاسی در جشنواره هنرستان‌های کشور - ۱۳۸۶
• کسب مقام دوم طراحی پوستر هنر استان - ۱۳۸۹
• کسب مقام سوم طراحی پوستر چله عاشقان - ۱۳۸۹
• حضور در جشنواره بین‌المللی هنر جوان در استان گرگان در بخش طراحی پوستر - ۱۳۹۰
• حضور در جشنواره بین‌المللی هنر جوان در استان گرگان در بخش طراحی پوستر - ۱۳۹۱
• حضور در جشنواره کشوری شیراز در بخش طراحی پوستر - ۱۳۹۲

محل اشتغال فعلی

چاپ دیجیتال محتشم